การสัมนา Infopreneur

วิทยากรออนไลน์ อาชีพที่เป็นที่รู้จักของแม่ค้าออนไลน์ทั่วโลก

การค้าขายออนไลน์ในปัจจุบันนี้มีค่อนข้างมาก เนื่องจากเป็นทางเลือกในการประกอบธุรกิจเนื่องจากว่าสังคมในตอนนี้มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ระบบออนไลน์ในการดำเนินชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการดูข่าวสาร ติดตามชีวิตประจำวันของคนที่เราชื่นชอบ หรือเป็นแหล่งสร้างความบันเทิงให้กับทุกคน นอกจากนั้นยังเป็นที่ประกอบอาชีพซึ่งไม่ต้องลงทุนเรื่องการเช่าที่ หรือเสียค่าแผงเช่าอีกด้วย

การอบรมสัมมนากรมพัฒนาธุรกิจการค้าน่ารู้

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตอนแรกใช้ชื่อว่า กรมทะเบียนการค้า แล้วจึงค่อยเปลี่ยนชื่อตามผลการปฏิรูปราชการครั้งใหญ่               ผลจากการปรับปรุงในครั้งนั้น ทำให้ กรมทะเบียนการค้า ได้เปลี่ยนมาเป็น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า นอกจากนี้ยังได้มีการปรับปรุงทั้งบทบาทภารกิจรวมทั้งโครงสร้างใหม่ โดยเริ่มตั้งแต่ถ่ายงานด้านชั่งตวงวัดไปอยู่กับกรมการค้าภายใน พร้อมโอนงานด้านน้ำมันเชื้อเพลิงให้แก่กรมธุรกิจพลังงาน อีกทั้งยังรับโอนภารกิจด้านการส่งเสริมพัฒนา รวมทั้งงานจดทะเบียนงานส่งเสริมสมาคมการค้าและหอการค้าอีกด้วย

การอบรมสัมมนาวิชาชีพในประเทศไทย

การสัมมนา คือ  การประชุมตามหัวข้อที่ได้วางกำหนดเอาไว้ เป็นการแสวงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาใดปัญหาหนึ่งโดยเฉพาะ โดยผู้เข้าร่วมการสัมมนาจะร่วมกันอภิปรายอย่างอิสรเสรี ช่วยกันคิดเพื่อหาข้อสรุป รวมทั้งช่วยกันเสนอแนะแนวทางแก้ไขในปัญหานั้น การอบรมสัมมนาวิชาชีพในประเทศไทย CPD คือ การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ  ซึ่งการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพมีจุดถุประสงค์ คือ ให้ผู้ประกอบวิชาชีพนั้นมีการพัฒนาความรู้วิชาชีพในสาขาของตน อีกทั้งยังเป็นการรักษามาตรฐานในการวิชาชีพนั้นๆอีกด้วย

5 จังหวัดซึ่งมีการจัดสัมมนามากที่สุดในประเทศ

การสัมมนา  เป็นการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ , ความคิดเห็นของคนหมู่มาก ผลของการประชุมถือว่าเป็นเพียงข้อเสนอแนะ  ผู้เกี่ยวข้องจะนำไปปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติก็ได้ วัตถุประสงค์ในการจัดสัมมนา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีความเข้าใจถึงแก่นแท้ ของธุรกิจนั้นๆ จนสามารถตอบสนองและพาองค์กรไปสู่ทิศทางตามต้องการ อีกทั้งยังเป็นการปรับทัศนะคติ เพื่อนำมาใช้ในการทำงาน การสัมมนานั้นส่วนใหญ่จะจัดขึ้นปีล่ะครั้ง หรือบางแห่งก็มากกว่านี้ ส่วนมากแล้วจะเป็นการจัดที่ต่างจังหวัด เพื่อเข้าผู้เข้าร่วมได้เปลี่ยนบรรยากาศไปในตัว เรามาดูกันดีกว่าว่ามีจังหวัดไหนบ้างที่ได้รับความนิยมในการไปจัดสัมมนาเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทย

การสัมมนาผ่านทางเว็บไซต์คืออะไร

การสัมนาผ่านเว็บไซต์หรือคำภาษาอังกฤษคือ Webinar เป็นตัวย่อมาจากคำว่า Web-based-seminer ซึ่งอธิบายได้ง่าย ๆ ก็คือ การสัมนาผ่านระบบออนไลน์นั่นเอง รูปแบบการสัมนาโดยรวมในทางปฎิบัติก็จะมีรูปแบบไม่ต่างกับการเข้าร่วมสัมนาในสถานที่ตามที่เคยมีการสัมนาทั่ว ๆ ไป แต่การสัมนาออนไลน์หรือสัมนาผ่านเว็บไซต์ผู้สร้างกอิจกรรมสัมนาจะกำหนดหัวข้อเป็นครั้ง ๆ ไปและมีการเปิดให้เข้าร่วมสัมนา

ทำความรู้จักกับการสัมนาในรูปแบบต่างๆ

ในการจัดการการสัมนานั้นมีรูปแบบการสัมนามากมายหลายรูปแบบ หากต้องการให้การสัมนาบรรลุผลสำเร็จตามจุดระสงค์ ปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยได้ก็คือการเลือกรูปแบบการสัมนาให้เหมาะสมและเอื้ออำนวยให้เกิดผลสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้นั่นเอง รูปแบบการสัมนาต่าง ๆ มีดังนี้คือ

เทคนิคในการจัดสัมนาให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดกับงาน

การจัดการสัมนาเป็นรูปแบบการพัฒนาบุคลากรขององค์กรที่ได้ผลดีและเป็นที่นิยมอีกวิธีหนึ่ง ในการจัดการสัมนาองค์กรจะต้องมีการลงทุนทั้งค่าใช้จ่าย ตัวบุคลากร สมาชิกองค์กร เวลา สถานที่ กำลังคน ซึ่งทุกสิ่งที่ต้องลงทุนดังที่กล่าวมาถือได้ว่ามากมาย ดังนั้นเมื่อมีดการจัดการสัมนาแต่ละครั้ง เราย่อมจะต้องทำให้ดีที่สุดและหวังผลที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ทำให้งานพัฒนา คนพัฒนาผ่านการสัมนาแต่ละครั้ง เทคนิคในการจัดสัมนาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับงานก็คือ

สรุปจบอย่างมีสาระ และสามารถนำไปใช้จริง

ในการสรุปจบการสัมนาจะต้องมีความชัดเจน ได้ประโยชน์และเกิดความประทับใจ เกิดแรงบันดาลใจในการออกไปลงมือปฎิบัติตามเนื้อหาที่ได้สัมนามานั้น สมาชิกผู้เข้าร่วมสัมนาควรได้รับทั้งสาระ ควาทรู้สึกที่ดี ความประทับใจน่าจดจำและเห็นคุณค่าของช่วงเวลาในการสัมนาที่จบลง สิ่งนี้จะวัดได้ถึงความสำเร็จในการจัดการการสัมนาได้เป็นอย่างดี

วิทยากรต้องเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญ และสามารถถ่ายทอดได้เป็นอย่างดี

“วิทยากร” เป็นเสมือนหัวใจของงานสัมนา การคัดเลือกวิทยากรเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้การสัมนาบรรลุผล ทั้งในด้านของประโยชน์ที่จะได้จากการสัมนาและบรรยายของวิทยากร ความเข้าใจของผู้ร่วมสัมนา การให้ความร่วมมือของผู้เข้าร่วมสัมนา หากวิทยากรไม่มีความสามารถพออาจจะทำให้ผ็เข้าร่วมเกิดความเบื่อ ไม่เข้าใจในเนื้อหา ไม่อยากให้ความร่วมมือก็เป็นได้

กำหนดจุดประสงค์ให้ชัดเจนก่อนการสัมมนา

การจัดการ”สัมนา”ทุกครั้งเป็นธรรมดาอยู่แล้วว่าจะต้องมีเป้าหมายหรือเป้าประสงค์ที่ต้องการอย่างชัดเจนว่าหลังจากจบการสัมนา สมาชิกผู้เข้าร่วมสัมนาจะได้รับประโยชน์อะไร มีความเปลี่ยนแปลงอะไรสู่องค์กรและเกิดการพัฒนาคนและองค์กรอย่างไรบ้าง การจัดการสัมมาต้องมีการออกแบบโปรแกรมและกิจกรรมทุกอย่างให้สอดคล่องและสนับสนุนกับวัตถุแระสงค์ดังกล่าว