สัมมนาบัญชี

Discussion การอภิปรายผล คืออะไร และมีประโยชน์อย่างไร

การอภิปราย (discussion) ดูเหมือนว่าจะเป็นการประกาศข้อมูล แต่ความจริงแล้วคำนี้มีความหมายลึกซึ้งกว่านั้น การอภิปรายผลนั้น จะต้องผ่านการประเมินทางการวิจัยมาก่อน เพื่อให้ทราบว่าผลวิจัยนี้มีความถูกต้องอย่างไร เพื่อให้สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งเอาไว้ ก่อนที่จะนำไปเสนอข้อมูลต่อบุคคล หรือที่ประชุม ดังนั้นการอภิปรายผลนั้น มีความสำคัญอย่างมากที่จะทำให้งานวิจัยสมบูรณ์ มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ จึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมจึงต้องทำการอภิปรายผลทุกครั้งที่ทำการวิจัย