การวางแผนกลยุทธ์

การวางแผนกลยุทธ์ คืออะไร ? และมีความสำคัญอย่างไรต่อองค์กร

ความหมายของการวางแผนกลยุทธ์ การวางแผนกลยุทธ์ คือ แนวคิดอย่างหนึ่งซึ่งเกี่ยวกับการวางแผนทางธุรกิจ จากการใช้กลยุทธ์ต่างๆ นำมาแก้ไขปัญหา ในปัจจุบันสภาพสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพราฉะนั้นขั้นตอนกำหนดวิธีดำเนินงานให้เกิดความชัดเจนเป็นเรื่องยากลำบาก จึงกำหนดยุทธวิธีในการทำงานแทน เนื่องจากมีความยืดหยุ่นมากกว่า