การอบรมสัมมนากรมพัฒนาธุรกิจการค้าน่ารู้

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตอนแรกใช้ชื่อว่า กรมทะเบียนการค้า แล้วจึงค่อยเปลี่ยนชื่อตามผลการปฏิรูปราชการครั้งใหญ่               ผลจากการปรับปรุงในครั้งนั้น ทำให้ กรมทะเบียนการค้า ได้เปลี่ยนมาเป็น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า นอกจากนี้ยังได้มีการปรับปรุงทั้งบทบาทภารกิจรวมทั้งโครงสร้างใหม่ โดยเริ่มตั้งแต่ถ่ายงานด้านชั่งตวงวัดไปอยู่กับกรมการค้าภายใน พร้อมโอนงานด้านน้ำมันเชื้อเพลิงให้แก่กรมธุรกิจพลังงาน อีกทั้งยังรับโอนภารกิจด้านการส่งเสริมพัฒนา รวมทั้งงานจดทะเบียนงานส่งเสริมสมาคมการค้าและหอการค้าอีกด้วย

การอบรมสัมมนาวิชาชีพในประเทศไทย

การสัมมนา คือ  การประชุมตามหัวข้อที่ได้วางกำหนดเอาไว้ เป็นการแสวงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาใดปัญหาหนึ่งโดยเฉพาะ โดยผู้เข้าร่วมการสัมมนาจะร่วมกันอภิปรายอย่างอิสรเสรี ช่วยกันคิดเพื่อหาข้อสรุป รวมทั้งช่วยกันเสนอแนะแนวทางแก้ไขในปัญหานั้น การอบรมสัมมนาวิชาชีพในประเทศไทย CPD คือ การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ  ซึ่งการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพมีจุดถุประสงค์ คือ ให้ผู้ประกอบวิชาชีพนั้นมีการพัฒนาความรู้วิชาชีพในสาขาของตน อีกทั้งยังเป็นการรักษามาตรฐานในการวิชาชีพนั้นๆอีกด้วย

5 จังหวัดซึ่งมีการจัดสัมมนามากที่สุดในประเทศ

การสัมมนา  เป็นการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ , ความคิดเห็นของคนหมู่มาก ผลของการประชุมถือว่าเป็นเพียงข้อเสนอแนะ  ผู้เกี่ยวข้องจะนำไปปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติก็ได้ วัตถุประสงค์ในการจัดสัมมนา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีความเข้าใจถึงแก่นแท้ ของธุรกิจนั้นๆ จนสามารถตอบสนองและพาองค์กรไปสู่ทิศทางตามต้องการ อีกทั้งยังเป็นการปรับทัศนะคติ เพื่อนำมาใช้ในการทำงาน การสัมมนานั้นส่วนใหญ่จะจัดขึ้นปีล่ะครั้ง หรือบางแห่งก็มากกว่านี้ ส่วนมากแล้วจะเป็นการจัดที่ต่างจังหวัด เพื่อเข้าผู้เข้าร่วมได้เปลี่ยนบรรยากาศไปในตัว เรามาดูกันดีกว่าว่ามีจังหวัดไหนบ้างที่ได้รับความนิยมในการไปจัดสัมมนาเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทย